Generálním partnerem Komedy festu 2017 v Plzni

Naše firma se stala generálním partnerem Komedy festu konaného od 28.5.-3.6.2017 v Plzni. www.komedyfest.cz

Komedy Fest 2015