Generálním partnerem Komedy festu 2015 v Plzni

Naše firma se stala generálním partnerem Komedy festu konaného od 15.-19.4.2014 v Plzni. www.komedyfest.cz

Komedy Fest 2015